..Top copy2

Toneellogo

Utfiering 2017

Publiek

Toneel1

DSC 0004

Andries van de Beek (links) spile oannimmer Jehannes Sylstra. En Baukje Koster (midden) spile syn frou Pytsje Sylstra.

DSC 0005

Jeanine Postma spile har dochter Jacky Sylstra.


DSC 0007

DSC 0008

DSC 0009

Jan Bakker spile de Jehovatsjûge. 

DSC 0010

En Jan spile ek de ynbrekker.

DSC 0011

DSC 0010b

DSC 0013

DSC 0015

DSC 0017

DSC 0018

DSC 0019

Rense Jelte Bruinsma spile plysje inspecteur van der Meer.

DSC 0020

DSC 0021

DSC 0022

DSC 0023

Edwina Bijlsma spile buorfrou de Boer.

DSC 0024

DSC 0025

DSC 0027

Petra Fopma spile sjoernaliste Renkske Nijhuis.

DSC 0028

DSC 0029

DSC 0030

DSC 0031

DSC 0032

Hibbe Kramer spile meiwurker Willem van der Heide.

DSC 0033

DSC 0034

DSC 0035

DSC 0036

DSC 0037

Jan Bakker spile ek de miljeu-amtner. 

DSC 0038

DSC 0039

DSC 0040

DSC 0041

DSC 0042

DSC 0043

DSC 0044

DSC 0045

DSC 0046

DSC 0048

DSC 0049

DSC 0050

DSC 0051

Thonnis de Jonge spile plysjeman en bewaker.

DSC 0052

DSC 0054

DSC 0055

DSC 0056

DSC 0057

DSC 0058

DSC 0059

DSC 0060

DSC 0064

DSC 0065

DSC 0067

DSC 0068

DSC 0069

DSC 0070

DSC 0071

DSC 0072

DSC 0073

DSC 0074

DSC 0075

DSC 0076

DSC 0078

Adema

Rezjy: Karel Adema.

Tjitske

Grime: Tjitske Posthumus.

DSC 0066

Ynstekster: Wieke de Vries.

DSC 0006


Lûd en ljocht: Garbrand Bakker
                         Piebe Jan Postuma
                            Gosse Pieter de Vries
                     Gosse de Vries.

Dekor: Petra Fopma
                 Thonnis de Jonge
             Hibbe Kramer
               Gosse de Vries.

Klaaiing: Maskerade, Wirdum
                   Ferklaaizolder, Marrum.
 
 
Palmabanner.jpg