Home

..Top copy2

zaterdag, 03 februari 2018 09:59

Toaniel útfieringDSC 0001

By de doar stie in echte bok. 

2

1

Oer belangstelling wie wer net te kleien!

DSC 0003

DSC 0005

Andries van de Beek spile Omke Freerk.

DSC 0006

DSC 0007

Rense Jelte Bruinsma spile Renee, buorman fan omke Freerk.

.DSC 0009

DSC 0010

Jeanine Postma spile Tineke, bourfrou fan omke Freerk.

DSC 0011

DSC 0012

DSC 0013

Petra Fopma spile Loltsje.

DSC 0014

Hibbe Kramer spile Harm.

DSC 0015

DSC 0016

DSC 0017

Helga Postma spile Geeske. En Thonnis de Jonge spile Lammert

DSC 0019

DSC 0020

DSC 0021

DSC 0022

DSC 0023

DSC 0024

Edwina Bijlsma spile muoike Siecherke.

DSC 0025

DSC 0026

DSC 0027

DSC 0029

DSC 0030

DSC 0031

DSC 0033

Baukje Koster spile Edeltraut.

DSC 0035

DSC 0038

DSC 0040

DSC 0041

DSC 0042

DSC 0043

DSC 0045

DSC 0046

DSC 0047

DSC 0048

DSC 0049

DSC 0050

DSC 0051

DSC 0052

DSC 0053

DSC 0055

DSC 0056

DSC 0057

DSC 0058

DSC 0059

DSC 0062

DSC 0063

3

4DSC 0008

Ynstekster Wieke de Vries.

5

Rezjy Karel Adema.

Grime Tjitske Posthumus.

Lûd en Ljocht: Garbrand Bakker
                            Piebe Jan Postuma
                                Gosse-Pieter de Vries
                      Gosse de VriesDekôr: Petra Fopma
                Gosse de Vries
                   Thonnis de Jonge
              Hibbe KramerWoansdei mear 

HetGrauwePaardbanner.jpg