Toaniel Bestjoer:

Foarsitter: Hibbe Kramer
Dyksterhuzen 5
9045 TT Bitgummole.
Til: 058-2532205

Skriuwer: Petra Fopma
Harnedyk 19
9038 TM  INGELUM
Tel: 058-8446960


Skathalder: Garbrand Bakker
Da. Gronemanstjritte 16
9038 TL  INGELUM
Tel: 058-2532855


Algemien: Gosse de Vries
Miedyk 10
9038 TC Ingelum
Til: 058-2532144