Skip to main content

Toneelvereniging: Nieuw leven

Toneellogo

Utfiering 2020

"In lekker stel"


zaal

DSC 0003 

Femke van der Heide spile Emmy Dorland

DSC 0005

Yorlin de Jonge spile Nyk Groenendaal

DSC 0006

Joubrich  van der Heide spile Mia.

DSC 0007

DSC 0008

Andries van de Beek spile Gerryt van Tikkum de boatsman.

DSC 0010

DSC 0011

Petra Fopma spile Maria Bartels en Edwina Bijlsma spile Jeanine Dorland.

DSC 0012

DSC 0013

DSC 0014

DSC 0015

DSC 0016

DSC 0017

DSC 0018

DSC 0019

DSC 0021

DSC 0022

Baukje Koster spile Loes Nijhof.

DSC 0023

Jan Bakker spile Harry Groenendaal.

DSC 0025

DSC 0026

DSC 0028

DSC 0029

DSC 0030

DSC 0031

DSC 0032

DSC 0033

DSC 0034

DSC 0035

DSC 0036

DSC 0038

DSC 0039

DSC 0040

DSC 0041

DSC 0042

DSC 0043

DSC 0045

DSC 0047

DSC 0048

DSC 0050

DSC 0051

DSC 0052

DSC 0053

DSC 0054

DSC 0055

DSC 0057

DSC 0058

DSC 0060

Ynsteksters:

Helga Postma en Wieke de Vries.

Rezjy:

Janet Rekker.

Grime:

Jeanet Postma en Sigrid Sinnema.

Lûd en Ljocht:

Garbrand Bakker, Piebe Jan Postuma en Gosse Pieter de Vries.

Dekôr:

Yorin de Jonge, Hibbe Kramer, Garbrand Bakker en Piebe Jan Postuma