woensdag, 21 oktober 2020 12:22

Turborotonde en fietspadkruising N383
Turborotonde en fietspadkruising N383 ten westen Marsum wordt in 2021 aangelegd

In 2021 zal de gevaarlijke fietspadkruising in de N383 westelijk van Marsum vervangen worden door een fiets/voetgangerstunnel. Provincie Fryslân heeft hiervoor aanvullende financiën beschikbaar gesteld. Deze financiering is gevonden binnen het project 'Haak om Leeuwarden', waar dit knelpunt qua scope ook onderdeel van uitmaakt. Dat deelde Gedeputeerde Staten eerder dit jaar mee. Het past in het Bestuursakkoord 2019 — 2023 van de provincie, waarin is verwoord dat ingezet wordt op een daling van het aantal doden en gewonden op de Friese wegen. De aanleg van de tunnel zal tegelijk uitgevoerd worden met de reconstructie van de rotonde die zorg moet dragen voor betere doorstroming van het autoverkeer. Zoals bekend ontstaan tijdens spitstijden op de weefvakken van de A31 geregeld gevaarlijke situaties. De betere rotonde zal zorgen voor nog grotere toename van het autoverkeer en zal ook de snelheid van de auto’s op de nieuwe rotonde doen verhogen. De aanleg van een fietstunnel wordt daarmee nog meer noodzakelijk.

Met de aanleg van een tunnel komt een einde aan jarenlang gesteggel. De gemeenteraad van voormalig Menameradiel had in 2014 al grote zorgen over de gevaarlijke oversteekplaats. Dorpsbelang Marsum drong, mede namens andere Dorpsbelangen, aan op aanleg van de tunnel. Menameradiel heeft de provincie een financiële bijdrage gegeven voor de aanleg van een tunnel.

De huidige rotonde voldoet niet aan de ontwerprichtlijnen, wat leidt tot onveilige situaties voor vooral overstekende fietsers. Door toename van het autoverkeer, door de aanleg van de Haak en het NW tangent, is het verkeer fors toegenomen. Daardoor is de  huidige oversteek te gevaarlijk. De veiligheid van de fietsers en voetgangers kan door een tunnel beter gegarandeerd worden. Fietsers, waaronder vele scholieren uit de dorpen Menaldum en Dronrijp, passeren dagelijks twee keer deze rotonde.

Rotonde 2

Fietsers lijken deze gevaarlijke oversteekplaats steeds meer te mijden, omdat veel gemotoriseerde voertuigen passeren met hoge snelheden, terwijl de fietser tijdens de spits lang staat te wachten. Bovendien maakt deze fietsroute deel uit van de toekomstige fietssnelroute Leeuwarden-Franeker-Harlingen (mede door de opkomst van de snelle e-bikes), zoals de gemeenten Waadhoeke, Leeuwarden en de Provincie Fryslân dit graag willen. De opwaardering van deze fietsroute zal worden opgenomen in het Mobiliteitsplan Waadhoeke.

Kortom: Er zijn dus zwaarwegende redenen om ten tijde van de aanleg van de turborotonde een fietstunnel aan te leggen. De provincie en de gemeente Waadhoeke werken nu aan de voorbereiding. De planning is dat de fietstunnel er eind 2021 ligt. Een langdurige wens komt daarmee in vervulling.

Zie ook: http://marssum.info/fietstunnel-bij-rotonde-marsum-is-nog-niet-rond/

Bestuur van Dorpsbelang Marsum

Bij de foto:

De gevaarlijke oversteekplaats bij de rotonde westelijk van Marsum. Fietsers en voetgangers hebben moeite om hier veilig over te steken. Bij verbetering van de rotonde zal dit nog meer het geval zijn.

Gevaarlijke situaties op de A31 op de weefvakken bij de afslag naar Marsum. In- en uitvoegend verkeer en doorstromend verkeer komen elkaar daar tegen